شیخ حسن کهزادی

شیخ حسن کهزادی

کارشناسی

6 وب‌ياد شرکت کرده

مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال

وب‌یادهای شرکت کرده