احسان سلیمان زاده

احسان سلیمان زاده

کارشناسی

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

تعالی سازمانی؛ مفاهیم ، مدل ها و معیارهای ارزیابی
دسترسی آسان ،آموزش رایگان یا ارزان، عدن اتلاف وقت و انرژی جهت رفتن به آموزشگاه،