فرید آقاجانی

فرید آقاجانی

دکترا

1 وب‌ياد شرکت کرده

مدرس دروس مدیریت بازاریابی