حامد زمانی

حامد زمانی

12 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

جذابیت
استاد درس جذابیت، جذابیت نداشت. یک پارداکس جذاب... مطالب سطحی بودن، کیفیت صدا تصویر نور و... پایین بود. همه چی به همه چی میومد. یک ست کامل