سید مصطفی علوی

سید مصطفی علوی

دیپلم

13 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چگونه با یک سرمایه گذار صحبت کنیم؟
خیلی دوره کاربردی هست
 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
دوره بسیار خوبی بود و از این کار ها بیشتر بکنید