فاطمه یزدانی

فاطمه یزدانی

کارشناسی ارشد

8 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چهار اصل اساسی برای کارآفرینی
مختصر و مفید و کاربردی