اشرف ابوئی

اشرف ابوئی

کارشناسی

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت پروژه در یک نگاه
اطلاعات ارائه شده مناسب-نحوه ارائه یکنواخت و کسل کننده
بازاریابی چریکی
تسلط کامل مدرس به موضوع-بیان شیوا و جذاب-مثال های کاربردی و ملموس