عادل پورقنبر

عادل پورقنبر

کارشناسی

12 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چگونه متن هایی اثربخش برای وب سایت بنویسیم؟
عالی بود، گوینده بسیار به مطالب مسلط بود و مثال های عینی زد.
روشهای نوین بازاریابی
عالی بود. یک گفتگوی صمیمانه با تسلط کافی
بازاریابی چریکی
همراه با مثال های متعدد بحث را توضیح دادند