سجاد سهرابی

سجاد سهرابی

کارشناسی ارشد

8 وب‌ياد شرکت کرده

فروشنده و بازاریابی که هنوز خیلی باید یاد بگیره

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

دوره جامع آموزش فروش سازمانی
فروش ، فروش ، فروش ، فروش