سعید کردی زاده

سعید کردی زاده

کارشناسی ارشد

62 وب‌ياد شرکت کرده

من کارشناس ارشد مکانیک Mapna و مدیر وبسایت www.kordizade.com هستم.

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
بسیار آموزنده و مفید