یوسف آقاپورخاکی

یوسف آقاپورخاکی

کارشناسی

8 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مانند  ناپلئون فکر کنیم  ،  به روش سقراط تصمیم بگیریم
موضوعات و مطالب مفیدی درباره تفکر انتقادی مطرح گردیده بود. به عادتهای تفکر نیز خوب اشاره شده بود
خودآگاهی اقتصادی
خیلی خوب توضیح داده شده بود .