هادی اکبرپور

هادی اکبرپور

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چهار اصل اساسی برای کارآفرینی
کوتاه - مفید - کاربردی و معرفی شاه کلید کارآفرینی که فقط علاقه شدید برای رسیدن به هدف هستش