ساناز ذبیحی طاری

ساناز ذبیحی طاری

1 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

کارشناس صندوق های سرمایه گذاری