علی خادم الرضا

علی خادم الرضا

کارشناسی ارشد

23 وب‌ياد شرکت کرده

علی خادم الرضا

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
حرفی که از دل براید بر دل نشیند. آقای درگی استاد بازاریابی به صورت علمی و عملی هستند.
بازاریابی اینترنتی از الف تا ی
مختصر مفید کاربردی دارای سرفصل و مراحل تفکیک شده و معنی دار
چگونه استارت آپ خود را راه اندازی کنیم؟
بسیار بی محتوا و سطحی. مثل مجری های لوس رادیو و تلوزیون
از کسب درآمد تا رضایت شغلی
بسیار ابتدایی و بدیهیات. دسته بندی روان
روشهای نوین بازاریابی
مختصر مفید کاربردی با توضیحات کافی