محسن فیروزمندی

محسن فیروزمندی

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

معجزه زبان بدن؛ اشارات، مفاهیم و کاربردها
ودایع بزرگ پدر زبان بدن ایران