مصطفی شعبانپور

مصطفی شعبانپور

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
فوق العاده نکات ارزشمندی رو به صورت خلاصه ارائه دادند. بسیار استفاده کردم