احمد رضایی

احمد رضایی

کارشناسی ارشد

1 وب‌ياد شرکت کرده

کارشناس ارشد مهندسی موا د و متالورژی