مسعود مجد

مسعود مجد

کارشناسی

15 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چهار اصل اساسی برای کارآفرینی
به نکات کلیدی اشاره کرده