امیر محمد صنعتکار

امیر محمد صنعتکار

کارشناسی

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مانند  ناپلئون فکر کنیم  ،  به روش سقراط تصمیم بگیریم
در فضای مجازی فارسی تا کنون کمتر کاری به این صورت ارائه شده است . امید است با مطالب تکمیلی بیشتری ادامه یابد .