محمدرضا نجفی پور

محمدرضا نجفی پور

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان دکتر رامین سمیع زاده
یک وب یاد فوق العاده و مفید. حرف هایی که هر شخصی باید اون ها رو بشنوه!