سید محمد جعفری

سید محمد جعفری

دکترا

11 وب‌ياد شرکت کرده

هیأت علمی دانشگاه- دکتری مهندسی مکانیک-روبه رشد

وب‌یادهای شرکت کرده