سید محمد جعفری

سید محمد جعفری

دکترا

8 وب‌ياد شرکت کرده

هیأت علمی دانشگاه- دکتری مهندسی مکانیک-روبه رشد

وب‌یادهای شرکت کرده