Mahmood seyyedalian

Mahmood seyyedalian

15 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

زیبا ساختن خود برای خلق و دیدن زیبایی‌ها
سلیس و زیبا صحبت کردن و مطالب زیبایی رو مطرح کردن که واقعا ارزش فکر کردن داشت