مهدی آقچه کهریزی

مهدی آقچه کهریزی

کارشناسی

5 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

قصه بیست تا سی سالگی این سه نفر
جو دوستانه و مطرح شدن موارد کلیدی در کنار شخصیت رهبری شاهین طبری یک مجموعه ی اموزشی خیلی خوب ساخته