پیام سلیمیان

پیام سلیمیان

5 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
مطالب بسیار آموزنده و مفید بود.شخصیت دکتر درگی دوست داشتنی است.