علی صفری

علی صفری

کارشناسی

5 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
عالی - درجه یک - قابل فهم و روان