محسن قدرتیان

محسن قدرتیان

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
مطالب ارایه شده مفید بود
آشنایی با قانون کار
مطالب ارایه شده مفید بود
مبانی بازار مالی
مطالب ارایه شده مفید بود