امیر پیمانی

امیر پیمانی

کارشناسی ارشد

2 وب‌ياد شرکت کرده

ارشد تکنولوژی-پژوهشگر توسعه-کارشناس مسئولیت اجتماعی/کارآفرینی اجتماعی