فرح انگیز عبداله زاده

فرح انگیز عبداله زاده

کارشناسی ارشد

1 وب‌ياد شرکت کرده

مشاور و مدرس توسعه منابع انسانی