مسعود کوچکی

مسعود کوچکی

9 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مغز و  تصمیم گیری
آموزنده و کاربردی بود