عارف میرزایی

عارف میرزایی

44 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

هم خدا، هم خرما؟
عالی بود به نظر من خیلی استفاده کردم