محمد رضائی قلعه

محمد رضائی قلعه

دکترا

15 وب‌ياد شرکت کرده

متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و هوش استراتژیک- مدرس دانشگاه

وب‌یادهای شرکت کرده