بنیامین مرادی

بنیامین مرادی

17 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
موضوع بسیار مهمی مورد بحث بوده و استاد مسلط و مجرب می باشند