مهدی فاضلی

مهدی فاضلی

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

زبان بدن در مذاکرات
با وجود اینکه آقای ودایع بسیار سربسته صحبت میکنند اما موضوع هایی را بررسی کردند که میتوان آن ها را از طریق منابع دیگر نیز دنبال نمود.