محمدعلی شیخ اسدی

محمدعلی شیخ اسدی

کارشناسی ارشد

2 وب‌ياد شرکت کرده

مربی آموزش فنی و حرفه ای و مدیرمسئول نشریه اوای ملت علاقمند کارافرینی