سعید باقریان

سعید باقریان

کارشناسی

3 وب‌ياد شرکت کرده

معامله گر و تحلیل گر بازارهای مالی