نوید پروینی

نوید پروینی

کارشناسی

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

تحلیل اقتصادی برای همه
شیوا و روان نبودن گفتار. استفاده حداقلی از طرح های گرافیکی و نموداری. اکتفا به توضیحات کوتاه و بسیار سطحی.