پیمان بندی

پیمان بندی

14 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آشنایی با قانون کار
نکات خوبی یادگرفتم.سپاس
مهندسی فروش؛ تحولی در سیستم فروش
توضیحات عالی و فقط مدت اموزش کم بود