سید احمد سیدی

سید احمد سیدی

کارشناسی

83 وب‌ياد شرکت کرده

دانشجوی کارشناسی رشته ی مدیریت صنعتی

وب‌یادهای شرکت کرده