سید مجتبی حسینی

سید مجتبی حسینی

کارشناسی

5 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان حسین توحیدی
یک سخنرانی عالی و بی نظیر