رضا ابراهیم زاده پزشکی

رضا ابراهیم زاده پزشکی

10 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مقدماتی درباره ارتباطات موثر
چندان علمی طبفه بندی نشده انواع بحث ها ولی ابزارهای مناسبی ارائه شد