احسان زاهدی

احسان زاهدی

کارشناسی ارشد

1 وب‌ياد شرکت کرده

مدیر پروژه در زمینه عمران