مهدی قزلسفلو

مهدی قزلسفلو

کاردانی

1 وب‌ياد شرکت کرده

دانشجوی کارشناسی حقوق