محسن کیان مهر

محسن کیان مهر

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

شناخت رفتار انسان
عالی بود ... در جهت دغدغه هایی که داشتم در مورد نیازسنجی مخاطب