مهدی نوری اظهر

مهدی نوری اظهر

کارشناسی ارشد

5 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

زن باشیم یا مرد؟
سلام بسیار بسیار عالی است ، دریچه ای جدید به روی شناسایی خویشتن خویش و جنس مخالف که با گذر از این دریچه دنیای وسیعی به روی آدمی گشوده می شود . محمدرضای عزیز باز هم گل کاشتی .