مانی محقق راد

مانی محقق راد

کارشناسی ارشد

8 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

زن باشیم یا مرد؟
اجرا،دسته بندی مفهوم و خود مفهوم بسیار مفید و کاربردی بود.
مدیریت پروژه در یک نگاه
فقط شامل ادبیات اولیه مدریت پروزه بود و اصلا کاربردب نبود