علی  معقولی

علی معقولی

کارشناسی ارشد

1 وب‌ياد شرکت کرده

مدرس کسب و کار و کارآفرینی