مهسا محق

مهسا محق

کارشناسی ارشد

17 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مقدماتی بر فرنچایز
برای معرفی مفهوم فرانچایز بسیار مفید بود.
آشنایی با مبانی حقوق در کسب و کار
مرور نکات مهم حقوقی که برای هر شخص لازم هست