بابک دائی صادقی

بابک دائی صادقی

کارشناسی

13 وب‌ياد شرکت کرده

روان شناس و مدرس خانه های سلامت و مرکز ترک اعتیاد فروق تندرستی

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

۷ عادت مردمان موثر
مطالب بسیار ساده و روان عنوان شد ...بسیار عالی