امید مربی

امید مربی

کارشناسی

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت روابط عمومی به زبان ساده
عالی و آموزنده بود تشکر از استاد طهوریان