ابراهیم برزکار

ابراهیم برزکار

7 وب‌ياد شرکت کرده

فیزیوتراپیست http://barzkar2.blogfa.com / http://cognitive-pt.persianblog.ir

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بنیادهای مدیریت استراتژیک
مفهوم سازی، تعاریف کاربردی و تسلط بر موضوع
خودآگاهی اقتصادی
خلاصه سازی، مفهوم سازی موضوعات و تسلط خوب بر بحث